English | فارسی

اطلاعیه مهم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو
اطلاعیه مهم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو

مشاهده سایر اطلاعیه ها
آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(96/5)
شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد" انجام امور بخشی ازخدمات ،نگهبانی ،حمل ونقل ، سرایداری ،مشترکین ،آزمایشگاهی و..."خودرادرستاداستان وشهرستانهای تابعه ، در قالب قرارداد حجمی برای مدت یکسال،از طریق مناقصه به پیمانکار صلاحیتدار واگذارنماید.لذا ازواجدین شرایط(شركتهاي داراي مجوز ازاداره كاردرزمينه "خدمات عمومی وحمل ونقل تواما"") دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری 96/06/30 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه نمایند.
آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(4-96)
شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد خدمات خودرویی موردنیازخوددرحوزه های مختلف ستادوشهرستانهای تابعه برای مدت یکسال را از طریق مناقصه و ازپیمانکار صلاحیت دار تامین نماید. لذا ازواجدین شرایط(شرکتهایی دارای صلاحیت در زمینه حمل ونقل از اداره کار ویا آژانسهای معتبر) دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری 96/06/27 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه نمایند.
آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(96/3)
شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد" انجام امور بخشی ازخدمات ،نگهبانی ،حمل ونقل ، سرایداری ،مشترکین ،آزمایشگاهی و..."خودرادرستاداستان وشهرستانهای تابعه ، در قالب قرارداد حجمی برای مدت یکسال،از طریق مناقصه به پیمانکار صلاحیتدار واگذارنماید. لذا ازواجدین شرایط(شركتهاي داراي مجوز ازاداره كاردرزمينه "خدمات عمومی وحمل ونقل تواما"") دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری 96/05/12 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه نمایند.
آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(2-96)
شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر داردخدمات "نگهداری وبهره برداری ازتاسیسات آبرسانی روستاهای تحت پوشش " خودرادرشهرستانهای تابعه ، بصورت جداگانه به شرح ذیل برای مدت یکسال، از طریق مناقصه به پیمانکاران صلاحیتدار (شركتهاي داراي مجوز در رشته"بهره برداری" ازشرکت مهندسی آبفا کشور یا در یکی از رشته های "تاسيسات"،آب" ، "ابنیه" ازمعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی) واگذارنماید. لذا ازواجدین شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری مورخ 96/04/08 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه نمایند.

مشاهده سایر مناقصات و مزایده ها
پیام نوروزی مدیرعامل
دگرگونی فصل ها نمایش جلوه ای از قدرت پروردگار در حیات دوباره زمین ، فرصتی است تا همنوا با تحویل سال ، پیام تحویل در حالمان را به سوی بهترین احوال دریابیم و پس از یک سال کار و تلاش در نو شدن ، تحول همگرایی و اعتدال را از طبیعت بیاموزیم .

مشاهده سایر پیام نوروزی مدیرعامل
کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت  آب و فاضلاب روستایی استان زنجان محفوظ میباشد
کلیه اطلاعات وارد شده از طرف مشترکین محرمانه بوده و نزد شرکت آبفار محفوظ می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است