مدیر وبسایت : آقای کریم یاری قلی                                                 شماره تماس : 02433470400

مسئول بارگزاری اطلاعات : خانم ثریه رضایی                                      شماره تماس : 02433464269

دی ان ان