آقای صادق حسینی - معاون پشتیبانی و منابع انسانی  

نماینده شرکت در بهبود فضای کسب و کار         33470470-024

دی ان ان