جزئیات مطلب

آگهی مناقصه عمـومی دو مرحله ای(97/12)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر داردعملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع آلاچمن را از طریق مناقصه به پیمانکارحقوقی صلاحیتدار واگذارنماید. لذا از واجدین شرایط دعوت میگردد جهت تهیه اسناد وشرکت در مناقصه به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند.

روابط عمومی 0 968 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(97/11)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر داردیکدستگاه ،"دستگاه اندازه گیری سموم معدنی در آب شرب" را با سایز و مشخصات پیوستی ، از طریق مناقصه از تولید کنندگان وتامین کنندگان معتبرداخلی خریداری نماید. لذا ازواجدین شرایط دعوت میگردد جهت تهیه اسناد وشرکت در مناقصه، به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند.

روابط عمومی 0 815 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(97/9)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد لوازم اتصالات و قطعات نگهداری مورد نیاز خود را با سایزها و مشخصات مختلف، از طریق مناقصه از تولید کنندگان و تامین کنندگان معتبرداخلی خریداری نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت میگردد جهت تهیه اسناد و شرکت در  مناقصه به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.

روابط عمومی 0 521 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(97/8)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر داردخدمات نگهداری از تاسیسات آبرسانی خود به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران صلاحیتدار واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت میگردد جهت تهیه اسناد و شرکت در مناقصه، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا ساعت 13 مورخ 97/05/31 به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند.

روابط عمومی 0 656 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(97/6)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد" انجام امور بخشی ازخدمات، نگهبانی، حمل و نقل، سرایداری، مشترکین، آزمایشگاهی و..."خود را در ستاد استان و شهرستانهای تابعه در قالب قرارداد حجمی برای مدت یکسال از طریق مناقصه به پیمانکار صلاحیتدار واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط شركتهاي داراي مجوز از اداره كار در زمينه "خدمات عمومی” دعوت میگردد جهت تهیه اسناد و شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا ساعت 9 مورخ 97/05/13 به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت (ستاد) آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند.

روابط عمومی 0 653 رتبه مطلب: 5/0
RSS
12345678910انتها
دی ان ان