جزئیات مطلب

روابط عمومی
/ دسته ها: مناقصه

آگهی مناقصه عمـومی دو مرحله ای(97/12)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر داردعملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع آلاچمن را از طریق مناقصه به پیمانکارحقوقی صلاحیتدار واگذارنماید. لذا از واجدین شرایط دعوت میگردد جهت تهیه اسناد وشرکت در مناقصه به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند.

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر داردعملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع آلاچمن را از طریق مناقصه به پیمانکارحقوقی صلاحیتدار واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت میگردد جهت تهیه اسناد وشرکت در  مناقصه  به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.

شهرستان

مبلغ برآورد

مبلغ تضمین(بریال)

رشته صلاحیت

اعتبارات

زنجان-ایجرود-خدابنده

23.771.213.696

1.189.000.000

آب(کلیه رتبه ها)

منابع عمرانی-اسنادخزانه واوراق مشارکت با سررسید 99/05/28

 

 

1-مهلت تهیه اسناد: ازتاریخ 97/07/17 لغایت تا ساعت 14مورخ 97/07/24

2-مهلت قبول اسناد و پیشنهادها:

شرکت کننده گان می بایست اسناد ارزیابی پیشنهادهای خود را پس از تکمیل ظرف 10 روز از آخرین مهلت دریافت اسناد تا ساعت 14روز  جمعه مورخ 97/08/04در سامانه ستاد ثبت واسناد ارزیابی و پاکت الف (اصل تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ج (اصل برگ پیشنهادقیمت) را علاوه بر ثبت در سامانه تا یک ساعت قبل از بازگشایی اسناد به دبیر خانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

3-زمان بازگشایی:

* مرحله نخست جلسه مناقصه راس ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 97/08/05 در محل سالن جلسات شرکت آبفار خواهد بود. زمان برگزاری مرحله دوم  در این جلسه اعلام می گردد.

* شركت كنندگان در مناقصه براساس اسناد ارزيابي صلاحيت، امتياز دهي شده و در صورت احراز شرايط پاكت قيمت آنها گشوده خواهد شد.

4-به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، ناقص و پیشنهاد هایی که بعد از انقضاء موعد مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبولي شرايط و تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد مربوطه بوده و شرکت آبفار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

6- مدت اعتباراین مناقصه ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت دو ماه می باشد.         

7-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مطلب قبلی آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(97/11)
Print
961 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان