جزئیات مطلب

روابط عمومی
/ دسته ها: مناقصه

آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(97/11)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر داردیکدستگاه ،"دستگاه اندازه گیری سموم معدنی در آب شرب" را با سایز و مشخصات پیوستی ، از طریق مناقصه از تولید کنندگان وتامین کنندگان معتبرداخلی خریداری نماید. لذا ازواجدین شرایط دعوت میگردد جهت تهیه اسناد وشرکت در مناقصه، به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند.

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد یکدستگاه ،"دستگاه اندازه گیری سموم معدنی در آب شرب" را با سایز و مشخصات پیوستی ، از طریق مناقصه از تولید کنندگان و تامین کنندگان معتبر داخلی خریداری نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت میگردد جهت تهیه اسناد و شرکت در  مناقصه، به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.

ردیف

مبلغ برآورد(بریال)

مبلغ تضمین(بریال)

محل تامین اعتبار

1

8.000.000.000

400.000.000

اعتبارات نگهداری به صورت اسنادخزانه اسلامی با سررسید97/10/24 وصندوق توسعه ملی

 

 

1-مهلت تهیه اسناد: از مورخ   97/07/09 لغایت تا ساعت 10مورخ 97/07/12

2-مهلت تحویل پیشنهادها:

شرکت کننده گان می بایست پیشنهادهای خود را پس از تکمیل ظرف 10 روز از آخرین مهلت دریافت اسناد تاساعت10روز یکشنبه مورخ 97/07/22 در سامانه ستاد ثبت واصل آن را به دبیر خانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

3-زمان بازگشایی:

جلسه مناقصه راس ساعت 11صبح روز یکشنبه مورخ 97/07/22 در محل سالن جلسات شرکت آبفار خواهد بود.

4-به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش، ناقص و پیشنهاد هایی که بعد از انقضاء موعد مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبولي شرايط و تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد مربوطه بوده و شرکت آبفار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

6- مدت اعتباراین مناقصه ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت دو ماه می باشد..           

7-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

                                         

مطلب قبلی آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(97/9)
مطلب بعدی آگهی مناقصه عمـومی دو مرحله ای(97/12)
Print
809 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان