جزئیات مطلب

آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(9-96)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد "عملیات اجرای پروژهای آبرسانی به روستای اغلبیک علیای ازمجتمع آلاچمن درشهرستان ایجرود " را از طریق مناقصه و به پیمانکار صلاحیت دارواگذارنماید. لذا ازواجدین شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا ساعت 8صبح مورخ 96/09/30 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مراجعه نمایند

SuperUser Account 0 1479 رتبه مطلب: بدون رتبه

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد "عملیات اجرای پروژهای آبرسانی به روستای اغلبیک علیای ازمجتمع آلاچمن درشهرستان ایجرود " را از طریق مناقصه و به پیمانکار صلاحیت دارواگذارنماید. لذا ازواجدین شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا ساعت 8صبح مورخ 96/09/30 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مراجعه نمایند

آگهی مناقصه عمـومی یک مرحله ای(7-96)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد "عملیات اجرای پروژهای آبرسانی ذیل ازمجتمع زاغج 3 درشهرستان خدابنده " را از طریق مناقصه و به پیمانکار صلاحیت دارواگذارنماید. لذا ازواجدین شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا ساعت 8 صبح مورخ 96/9/30 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مراجعه نمایند.

SuperUser Account 0 1450 رتبه مطلب: بدون رتبه

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد "عملیات اجرای پروژهای آبرسانی ذیل ازمجتمع زاغج 3 درشهرستان خدابنده " را از طریق مناقصه و به پیمانکار صلاحیت دارواگذارنماید. لذا ازواجدین شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا ساعت 8 صبح مورخ 96/9/30 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مراجعه نمایند.

RSS
دی ان ان