جزئیات مطلب

آگهی مزایده عمـومی (97/2)

روابط عمومی 0 306 رتبه مطلب: بدون رتبه

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارددودستگاه خودرو با مشخصات جدول ذیل را ، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا ازمتقاضیان محترم  دعوت میگردد جهت تهیه اسناد وشرکت در  مزایده، از تاریخ درج آگهی لغایت تا ساعت  9 صبح روز 5شنبه مورخ 97/11/04 به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمـومی یک مرحله ای(97/1)

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد مخازن هوایی بلا استفاده و اقلام مازاد خود به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان محترم دعوت میگردد جهت تهیه اسناد و شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 95/05/17 به سامانه تدارکارت الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند.

روابط عمومی 0 372 رتبه مطلب: بدون رتبه

آگهی مزایده عمـومی(95/3)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر داردمقداری " لوله فولادی (به وزن تقریبی75400کیلوگرم ،باسایز 8 اینچ) " مازاد موجود در انبارمرکزی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/11/17 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اداره حقوقی وامور قراردادها مراجعه نمایند.

SuperUser Account 0 2064 رتبه مطلب: 5/0
شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر داردمقداری " لوله فولادی (به وزن تقریبی75400کیلوگرم ،باسایز 8 اینچ) " مازاد موجود در انبارمرکزی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/11/17 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اداره حقوقی وامور قراردادها مراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمـومی(95/2)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد " تعداد سه هزاردستگاه کنتور 1/2 مستعمل " را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/08/10 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اداره حقوقی وامور قراردادها مراجعه نمایند.

روابط عمومی 0 2116 رتبه مطلب: 5/0

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد"تعداد سه هزاردستگاه کنتور 1/2 مستعمل "را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/08/10 به آدرس : زنجان –جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اداره حقوقی وامور قراردادها مراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمـومی(95/1)

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد مقداری از اجناس مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت لیست اقلام و اسناد مزایده ، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری11/02/95 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان امور قراردادها مراجعه نمایند.

روابط عمومی 0 1605 رتبه مطلب: 5/0
RSS
12
دی ان ان