اهداف شرکت


1. مطالعه واجراى طرحهاى ايجاد و توسعه تأسيسات مربوط به تأمين، انتقال و توزيع آب آشاميدنى و بهداشتی روستاها.


2. مطالعه و اجراى طرحهاى فاضلاب روستاها (اعم از جمع آورى و تصفيه خانه)


3. نگهدارى و بهره بردارى از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدنى و بهداشتى روستاها نظير چاهها، آبگيرها، تصفيه خانه ها، مخازن، ايستگاههاى پمپاژ، خطوط انتقال، سيستمهاى کنترل و شبکه های توزیع.


4. نگهدارى و بهره بردارى از تأسيسات عمومى دفع بهداشتى فاضلاب روستاها نظير خطوط انتقال، شبکه جمع آورى و تصفيه خانه


5. مرمت، بازسازى وتوسعه شبکه ها و تأسيسات آب آشاميدنى و تأسيسات عمومى دفع بهداشتى فاضلاب روستايى و حفاظت ازحريم آنها


6. تامين آب آشاميدنى در شبکه هاى روستايى براساس استانداردهاى مصوب و در چهارچوب برنامه ها


7. انجام سایر امور محول مرتبط با وظایف شرکت

دی ان ان