مسئولین شرکت

مدیرعامل

نام و نام خانوادگی : علیرضا جزءقاسمی

سمت :سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

موضوع پاسخگویی : تمامی امور مربوط به شرکت آبفار استان زنجان

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه پنجم

پست الکترونیک : ceo(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 024-33463825 داخلی 211

نمابر : 024-33466291

رئیس اداره حراست و امور محرمانه

نام و نام خانوادگی : محمدمهدی اسدی

سمت :رئیس اداره حراست و امور محرمانه

موضوع پاسخگویی :حراست و امور محرمانه

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای

پست الکترونیک : security(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33459401 - 024 داخلی 254

نمابر : 024 - 33472520

نام و نام خانوادگی : ثریه رضایی

سمت : مسئول روابط عمومی

موضوع پاسخگویی : روابط عمومی 

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای

پست الکترونیک : 

شماره تماس : 33464269 - 024 داخلی 233

نمابر : 33444225-024

رییس اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات

نام و نام خانوادگی : عبداله مرادی

سمت : رییس اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات

موضوع پاسخگویی : امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه چهارم

پست الکترونیک : hoghooghi@abfarzanjan.ir

شماره تماس : 024-33469095 داخلی 236

نمابر : 024-33444225

 

رئیس اداره آمار ، برنامه ریزی و بودجه

نام و نام خانوادگی : لیدا سلمانیان

سمت : سرپرست اداره آمار ، برنامه ریزی و بودجه

موضوع پاسخگویی : پیشبینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستم های مکانیزه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری - ایجاد هماهنگی در ساختار و محتوای منابع اطلاعات شرکت و بروز نگه داشتن آنها

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه دوم

پست الکترونیک : amar(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33469145-024 داخلی 241

نمابر : 33444225-024

اداره خدمات مشترکین و درآمد

نام و نام خانوادگی : علی سهرابی

سمت : رییس اداره خدمات مشترکین و درآمد

موضوع پاسخگویی : امور مشترکین و درآمد

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه اول

پست الکترونیک : moshtarakin(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33469145-024 داخلی 241

نمابر : 33444225-024

اداره بحران ، بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : عباسعلی عزیزی

سمت : سرپرست اداره بحران،بهداشت،ایمنی و محیط زیست

موضشوع پاسخگویی : 

آدرس پستی : زنجان - جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات - جنب بورس منطقه ای - کدپستی 4513733641 - طبقه چهارم

پست الکترونیک : bohran(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33454430 -024  داخلی 204

نمابر : 33444225 -024

اداره فن آوری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

نام و نام خانوادگی : کریم یاری قلی                                    

سمت : رئیس اداره فن آوری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

موضوع پاسخگویی : مسائل مربوط به IT  و GIS

آدرس پستی : زنجان - جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات - جنب بورس منطقه ای - کدپستی 4513733641 - طبقه دوم

پست الکترونیک : ict(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33470400-024

نمابر : 33444225 - 024

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : صادق حسینی

سمت : معاون منابع انسانی و پشتیبانی

* مسئول بهبود محیط کسب و کار 

موضوع پاسخگویی برنامه ریزی و هماهنگی کلیه امور مربوط به حوزه معاونت:

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه دوم

پست الکترونیک : poshtibani(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33470470-024 داخلی 227

نمابر : 33444225-024

رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی

نام و نام خانوادگی : حسین احمدی

سمت :رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی

موضوع پاسخگوییکلیه امور مربوط به دریافت ها و پرداخت ها و صورت های مالی و نظارت های مربوطه:

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه چهارم

پست الکترونیک : mali(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33470470-024  داخلی 204

نمابر : 33444225-024

رئیس اداره منابع انسانی و تحول اداری

 

نام و نام خانوادگی : سودابه نشتا رحیمی

سمت : سرپرست اداره منابع انسانی و تحول اداری

موضوع پاسخگوییامور مربوط به احکام و آموزش پرسنل:

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه اول

پست الکترونیک : hr(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33470470 -024 داخلی 260

نمابر : 33444225-024

رئیس اداره پشتیبانی و خدمات اداری

نام و نام خانوادگی : روح اله بیات

سمت :رئیس اداره پشتیبانی و خدمات اداری

موضوع پاسخگوییامور مربوط به خودروها - کارپردازی- رفاه و درمان - حقوق و دستمزد و اداری پرسنل:

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه دوم

پست الکترونیک : khadamat(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33470470-024 داخلی 242

نمابر : 33444225-024

رئیس اداره تحقیقات ، بهره وری و تحول اداری

نام و نام خانوادگی : مریم بابایی

سمت :رئیس اداره تحقیقات، بهره وری و تحول اداری

موضوع پاسخگویی : انجام مطالعات ، پژوهشی و تحقیقات کاربردی و همکاری در ارتقاء بهره وری شرکت و تحول اداری

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه اول

پست الکترونیک : research(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33464269-  024  داخلی  233

نمابر : 33444225-024

معاون نظارت بر بهره بردای

نام و نام خانوادگی : مجتبی قزل سفلو

سمت : معاونت نظارت بر بهره برداری

موضوع پاسخگویی برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به حوزه معاونت : 

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی ۴۵۱۳۷۳۳۶۴۱ طبقه اول

پست الکترونیک : bahrebardari(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : ۳۳۴۶۶۲۹۰-۰۲۴ داخلی ۲۳۷

نمابر : ۳۳۴۶۶۲۹۰-۰۲۴

سرپرست اداره نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

نام و نام خانوادگی : ناظر مغانلو

سمت : سرپرست اداره نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

موضوع پاسخگویی تهیه و تدوین طرح ها و برنامه های مربوط به بهره برداری از شبکه های آب و فاضلاب روستایی:

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه اول

پست الکترونیک : negahdari(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33466290 -024 داخلی 232

نمابر : 33444225-024

رئیس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها

نام و نام خانوادگی : الهام امیدی

سمت :رئیس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها

موضوع پاسخگویی انجام آزمایشات ادواری و موردی مربوط به باکتریایی و شیمیایی و تفسیر و گزارش آنها:

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه همکف

پست الکترونیک : lab(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33466290-024  داخلی 255

نمابر : 33444225-024

سرپرست اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف

نام و نام خانوادگی : محسن سلیمی

سمت : سرپرست اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف

موضوع پاسخگویی اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات پیشگیرانه در تاسیسات و تجهیزات مورد بهره برداری - کنترل و کاهش آب به حساب نیامده:

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه اول

پست الکترونیک: usage_mgmnt(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33466290-024  داخلی 235

نمابر : 33444225-024

معاون مهندسی و توسعه

 

نام و نام خانوادگی : علی حمداله زاده

سمت : سرپرست معاونت مهندسی و توسعه

موضوع پاسخگویی : برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به حوزه معاونت

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه سوم

پست الکترونیک : mohandesi(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33463824-024 داخلی 212

نمابر : 33444225-024

رئیس اداره نظارت بر طرح های آب و فاضلاب

 

نام و نام خانوادگی : نیما منصوری

سمت : سرپرست اداره نظارت بر طرح های آب و فاضلاب

موضوع پاسخگویینظارت بر اجرای اصولی پروژه ها:

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه سوم

پست الکترونیک : nezarat(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33463824-024 داخلی 216

نمابر : 33444225-024

رئیس اداره بررسی های فنی و مطالعات

نام و نام خانوادگی : سیدهادی عدنانی

سمت : سرپرست اداره بررسی های فنی و مطالعات

موضوع پاسخگویی طراحی فنی و اقتصادی پروژه های آب رسانی:

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه دوم

پست الکترونیک : motaleat(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33463824-024 داخلی 221

نمابر : 33444225-024

رییس اداره طرح و برنامه و توسعه مشارکت های بخش غیردولتی

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا بهرامی

سمت : سرپرست اداره طرح و برنامه و توسعه مشارکت های بخش غیردولتی

موضوع پاسخگویی شناسایی ظرفیت ها و پیش بینی اعتبارات طرحهای عمرانی و مبادله موافقتنامه ها:

آدرس پستی : زنجان جاده گاوازنگ مجتمع ادارات جنب بورس منطقه ای کدپستی 4513733641 طبقه سوم

پست الکترونیک: mosharekat(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 33463824-024 داخلی 215

نمابر : 33444225-024

 

نام و نام خانوادگی: داود رستمخانی

سمت : سرپرست امور آبفار شهرستان زنجان

موضوع پاسخگویی: کلیه امور مربوط به آبفار شهرستان

آدرس پستی :  "ميدان قائم (فلکه کوچه مشکي) ساختمان شرکت آب و فاضلاب شهرستان زنجان 
 

پست الکترونیک : zanjan(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس :  مديريت، ٣٣۴۴٣٠۴٠، امور مشترکين ٣٣۴۴١٩٠٠، تلفنخانه، ٣٣۴۴٠٣٣١
 

سرپرست امور آبفار شهرستان خرمدره

نام و نام خانوادگی : علی اصغر گنج خانلو

سمت : سرپرست امور آبفار شهرستان خرمدره

موضوع پاسخگویی: کلیه امور مربوط به آبفار شهرستان

آدرس پستی : خرمدره

پست الکترونیک : khoramdareh(at)abfarzanjan.irr

شماره تماس : 35537232-024

نمابر : 35537232-024

مدیر امور آبفار شهرستان ابهر

 

نام و نام خانوادگی : امیرحسین اسماعیل جماعت

سمت : مدیر امور آبفار شهرستان ابهر

موضوع پاسخگویی: کلیه امور مربوط به آبفار شهرستان

آدرس پستی : ابهر

پست الکترونیک : abhar(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس :35263039-024

نمابر : 35265996-024

مدیر امور آبفار شهرستان خدابنده

نام و نام خانوادگی : سعید بدیعی فرد

سمت : سرپرست امور آبفار شهرستان خدابنده

موضوع پاسخگویی: کلیه امور مربوط به آبفار شهرستان 

آدرس پستی : خدابنده

پست الکترونیک : khodabandeh(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 34228476-024

نمابر : 34224876-024

مدیر امور آبفار شهرستان ماهنشان

نام و نام خانوادگی : مجید قنبری

سمت : سرپرست امور آبفار شهرستان ماهنشان

موضوع پاسخگویی : کلیه امور مربوط به آبفار شهرستان

آدرس پستی :ماهنشان

پست الکترونیک : mahneshan(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 36223530-024

نمابر : 36222810-024

سرپرست امور آبفار شهرستان ایجرود

نام و نام خانوادگی : سیدجواد موسوی زواجری

سمت : سرپرست امور آبفار شهرستان ایجرود

موضوع پاسخگویی : کلیه امور مربوط به آبفار شهرستان

آدرس پستی : ایجرود

پست الکترونیک : ijrood(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 36723030-024

نمابر :36722532-024

سرپرست امور آبفار شهرستان سلطانیه

نام و نام خانوادگی : خلیل ترابی

سمت : سرپرست امور آبفار شهرستان سلطانیه

موضوع پاسخگویی: کلیه امور مربوط به آبفار شهرستان

آدرس پستی : سلطانیه

پست الکترونیک : soltanieh(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 35824511-024

نمابر :

مدیر امور آبفار شهرستان طارم

نام و نام خانوادگی : علی بابایی

سمت : سرپرست امور آبفار شهرستان طارم

موضوع پاسخگویی: کلیه امور مربوط به آبفار شهرستان

آدرس پستی : طارم

پست الکترونیک : tarom(at)abfarzanjan.ir

شماره تماس : 32824741-024

نمابر : 32824744-024

دی ان ان