آمار و عملکرد

اصول بنیادی آمارهای رسمی:


* اصل اول - ارتباط ، بیطرفی و دسترسی برابر

* اصل دوم - موازین و اخلاق حرفه ای

* اصل سوم - پاسخ گویی و شفافیت

* اصل چهارم -پیش گیری از استفاده ی نادرست

* اصل پنجم - صرفه جویی

* اصل ششم - حفظ محرمانگی

* اصل هفتم - قانون آمار

* اصل هشتم - هم آهنگی در سطح ملی

* اصل نهم - استانداردهای جهانی

* اصل دهم - همکاری بین المللی

 


شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی روستاهای بالای 20 خانوار استان در سال 1396

نام شهرستان درصد بهره مندی
روستاهای شهرستان ابهر 81.23
روستاهای شهرستان ایجرود 89.98
روستاهای شهرستان خدابنده 79.34
روستاهای شهرستان خرمدره 83.7
روستاهای شهرستان زنجان 76.74
روستاهای شهرستان طارم 89.27
روستاهای شهرستان ماهنشان 77.77
روستاهای شهرستان سلطانیه 75.23
شاخص کل روستاهای بالای 20 خانوار استان 80.72

 

دی ان ان