جزئیات مطلب

شناسایی محقق پروژه های پژوهشی

روابط عمومی 0 126 رتبه مطلب: بدون رتبه

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد الویت پژوهشی سال 98 خود را با عنوان « شناسایی ظرفیتهای قانونی ، حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی جهت افزایش وصول مطالبات آب بهاء در روستاهای استان زنجان » و با هدف افزایش وصول مطالبات آب بهاء در روستاهای استان زنجان به مرحله اجرا بگذارد .

شناسایی محقق پروژه های پژوهشی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد الویت پژوهشی سال 98 خود را با عنوان « شناسایی ظرفیتهای قانونی ، حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی جهت افزایش وصول مطالبات آب بهاء در روستاهای استان زنجان » و با هدف افزایش وصول مطالبات آب بهاء در روستاهای استان زنجان به مرحله اجرا بگذارد .

روابط عمومی 0 132 رتبه مطلب: بدون رتبه

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد الویت پژوهشی سال 98 خود را با عنوان « شناسایی ظرفیتهای قانونی ، حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی جهت افزایش وصول مطالبات آب بهاء در روستاهای استان زنجان » و با هدف افزایش وصول مطالبات آب بهاء در روستاهای استان زنجان به مرحله اجرا بگذارد .

شناسایی محقق پروژه های پژوهشی

روابط عمومی 0 110 رتبه مطلب: بدون رتبه

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد الویت پژوهشی سال 98 خود را با عنوان « شناسایی ظرفیتهای قانونی ، حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی جهت افزایش وصول مطالبات آب بهاء در روستاهای استان زنجان » و با هدف افزایش وصول مطالبات آب بهاء در روستاهای استان زنجان به مرحله اجرا بگذارد .

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان درراستای اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)،درنظر دارد 11مجتمع آبرسانی خودبه شرح ذیل را به روش تجهیز،بازسازی،بهره برداری وانتقال (ROT)به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار نماید لذا ازسرمایه گذاران داخلی دعوت میگردد جهت معرفی خود ،ارائه مدارک واعلام آمادگی، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری مورخ 95/07/10 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان ،معاونت طرح وتوسعه مراجعه نمایند.

SuperUser Account 0 1839 رتبه مطلب: 5/0

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان درراستای اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)،درنظر دارد 11مجتمع آبرسانی خودبه شرح ذیل را به روش تجهیز،بازسازی،بهره برداری وانتقال (ROT)به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار نماید لذا ازسرمایه گذاران داخلی دعوت میگردد جهت معرفی خود ،ارائه مدارک واعلام آمادگی، از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا آخر وقت اداری مورخ 95/07/10 به آدرس : زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان ،معاونت طرح وتوسعه مراجعه نمایند.

تجدید آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (94)

تجدید آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (94)شرکت آب وفاضلاب روستایی استان زنجان در نظر دارد در راستای اصل 44 قانون اساسی و به منظور اجرای پروژه های عمرانی خود نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد صلاحیت، برای تهیه فهرست کوتاه اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد ارزیابی ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم تا تاریخ 94/11/09 به آدرس: زنجان – جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات –جنب بازار بورس منطقه ای زنجان –شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان-اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه نموده ویا ازطریق سایت ملی مناقصات نسبت به تهیه اسناد موردنظراقدام نمایند.

روابط عمومی 0 1617 رتبه مطلب: 5/0
RSS
12
دی ان ان